Rozmiar: 57 bajtówFirmaRozmiar: 57 bajtówOfertaRozmiar: 57 bajtówUSŁUGIRozmiar: 57 bajtówKontakt Rozmiar: 57 bajtów Zamówienie Rozmiar: 57 bajtów Bębny Rozmiar: 57 bajtów Drzwi
Oferta

login:
hasło:

PRODUKTY:

- Przewody napowietrzne AsXSn 0,6/1kV - przewody elektroenergetyczne samonośne (s), o żyłach aluminiowych (A) oraz o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS), uodpornionego na rozprzestrzenianie się płomienia (n) produkowane wg PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 oraz ZN-E/001:2004.

Przeznaczenie: przewody samonośne typu AsXSn przeznaczone są do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia na terenach zabudowanych, leśnych oraz jako przyłącza dla odbiorców miejskich i wiejskich.
   
Pierwsze izolowane przewody napowietrzne niskiego napięcia zostały zainstalowane w krajach Ameryki Północnej (USA, Kanada) w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Intensywny rozwój inżynierii materiałowej, produkowanie z coraz czystszych materiałów, zastosowanie polietylenu początkowo termoplastycznego, a później usieciowanego jako materiału izolacyjnego, a także rozwój konstrukcji osprzętu sieciowego umożliwiło stworzenie w pełni bezpiecznych systemów linii napowietrznych niskich napięć. Instalowanie przewodów nie wymaga już używania izolatorów, a większość prac sieciowych można wykonywać pod napięciem. W różnych krajach systemy te rozwijały się niezależnie od siebie i dzisiaj rozróżnić możemy główne z nich: 

 • system podwieszany, w którym żyły fazowe wykonane są z aluminium, natomiast żyła neutralna ze stopu AlMgSi lub aluminium wzmacnianego stalą. Po nałożeniu izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego żyły fazowe okręcane są wokół izolowanej lub nieizolowanej żyły neutralnej. Elementem nośnym jest żyła neutralna, żyły fazowe nie przenoszą żadnych naprężeń mechanicznych.
 • system czteroprzewodowy zwany w Polsce samonośnym, w którym wszystkie żyły wykonane są z aluminium i po nałożeniu izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego skręcone są w wiązki. Elementami nośnymi w tym systemie są wszystkie żyły fazowe wraz z neutralną.

   W Polsce stosowane są wyłącznie przewody w systemie czteroprzewodowym. Ich produkcja w Polskich fabrykach kabli rozpoczęła sie w 1992 roku w oparciu o Warunki Techniczne opracowane przez nieistniejący już Energokabel. Przewody nazwane zostały AsXS oraz AsXSn. Poszczególne litery w nazwie oznaczają:
 - A - żyła aluminiowa 
 - s - przewód samonośny
 - XS - przewód w izolacji z polietylenu usieciowanego
 - n - izolacja z dodatkiem powodującym nierozprzestrzenianie się płomieni w razie pożaru.

   W ramach prac konsolidacyjnych, kilka lat temu powstał w Unii Europejskiej Dokument Harmanizujący HD 626, w którym starano się znormalizować większość konstrukcji produkowanych w Europie izolowanych przewodów napowietrznych, jak również metodykę badań tych przewodów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przewody niskich napięć muszą spełniać wymagania jeszcze jednego obowiązującego dokumentu: Dyrektywy Niskonapięciowej. Norma Zakładowa (ZN-E/001:2004) firmy "ETOS",  wg której produkowane są nasze przewody jest w pełni zgodna z PN-HD 626. Produkowane przez nas przewody są więc w zakresie konstrukcji, badań i bezpieczenstwa w pełni zgodne z Dokumentem Harmonizującym oraz Dyrektywą Niskonapięciową, co uprawnia nas do stosowania znaku CE. W tabeli przedstawiono podstawowe parametry produkowanych przez nas przewodów.

Parametry techniczne

Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm2 )

Maksymalna rezystancja żył (X) (Ohm/km)

Reaktancja jednostkowa (X) (Ohm/km)

Pojemność jednostkowa (C) (nF/km)

Długotrwała obciążalność prądowa (A)

4x16

1,91

 0,991

 61,0

93 

4x25

1,20

 0,090

 75,0

 112

4x35

0,868

 0,087

 84,5

 138

4x50

0,641

 0,085

91,00 

 168


Liczba i przekroje znamionowe żył

Liczba żył

Zakres przekrojów (mm2)

jednożyłowe

16 ÷ 50

dwużyłowe

16 ÷ 50

czterożyłowe

16 ÷ 50

pięciożyłowe, w tym jedna oświetleniowa

35 ÷ 50; 16 ÷ 35

cześciożyłowe, w tym jedna oświetleniowa

50; 16 ÷ 35Na zdjęciu zamieszczono sposób oznakowania żył fazowych.

 

Proces technologiczny
  
Posiadane maszyny i urządzenia pozwalają na przeprowadzenie całkowitego procesu technologicznego, od walcówki aluminiowej do gotowego wyrobu.
Z walcówki aluminiowej o odpowiednich właściwosciach, jedynego polskiego producenta - zakładu "Nowoczesne Produkty Aluminiowe" w Skawinie wytwarza się motodą przeciągania na ciągarce wielostopniowej twarde druty aluminiowe, z których następnie na skręcarce produkuje się linkę. W trakcie skręcania następuje proces zagęszczania linek.
Następnie na linkach wytłaczarkowych nakłada sie izolacje - polietylen usieciowany z firmy Borealis wraz z dodatkiem zapewniajacym nierosprzestrzenianie sie płomienia w razie pożaru. Jedną z wymaganych własności powłoki izolacyjnej jest odporność na promieniowanie UV, co realizowane jest odpowiednią zawartością sadzy w mieszance w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Izolowane linki aluminiowe skręca sie następnie w wiązki, stanowiące już gotowy produkt. 

   W celu zapewnienia właściwych, stabilnych własności przewodów po każdym procesie technologicznym lub w jego trakcie następuje kontrola parametrów technologicznych. Wszystkie badania są rejestrowane w sposób, który umożliwia pełną identyfikację każdego odcinka fabrykacyjnego przewodów. Prowadzone i rejestrowane są następujące badania parametrów technologicznych

 • pomiar średnicy drutów
 • wyznaczenie wytrzymałości drutów na zerwanie 
 • pomiar średnicy linki 
 • pomiar odporności linki 
 • pomiar grubości izolacji 
 • badania napięciowe testerem w trakcie procesu wytłaczania
 • badania stopnia usieciowienia powłoki izolacyjnej (tzw. HOT SET TEST)
 • badania napięciowe każdego gotowego odcinka fabrykacyjnego przewodu
   Na żyle zerowej znajduje się nadruk identyfikujący producenta, a także: rok produkcji, znaki bezpieczeństwa, ilość metrów. Sprzedaż odbywa się jednak zawsze na podstawie pomiaru długości wykonywanego przez niezależny, zalegalizowany licznik. W czasie procesu produkcyjnego prowadzone są badania produktu zgodnie z zapisami normy. Ponadto, dla potwierdzenia uzyskanych wyników, próbki są ponownie badane przez niezależne labolatoria. 

               

- Przewody napowietrzne AFL - przewody gołe stalowo-aluminiowe produkowane wg PN-74/E-90083, PN-IEC 1089.
Przeznaczenie: przewody przeznaczone do elektoenergetycznych linii napowietrznych.

Konstrukcja przewodu składa się z rdzenia stalowego stanowiącego element nośny oraz oplotu z drutów aluminiowych o tej samej średnicy. Na wytrzymałość przewodu składają się własności wytrzymałościowe stali i aluminium, jednak parametry elektryczne zapewnia tylko warstwa aluminiowa.

              

- Przewody napowietrzne AL - przewody gołe aluminiowe produkowane wg PN-74/E-90082, PN-IEC 1089.
Przeznaczenie: przewody przeznaczone do elektoenergetycznych linii napowietrznych.

Konstrukcja przewodu wykonana jest z drutów aluminiowych okrągłych o tej samej średnicy, skręconych współosiowo. Własności wytrzymałościowe takiego przewodu wynikają z własności drutów aluminiowych.

               

- Przewody stopowe - elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe z aluminium stopowego (Al Mg Si).
Przeznaczenie: przewody przeznaczone są do linii napowietrznych w zakresie niskich, średnich i wysokich napięć.

- Druty aluminiowe

Przeznaczenie: drut na przewody napowietrzne, drut na żyły aluminiowe, ogólne zastosowanie techniczne.

                
 

   Dążeniem naszym jest spełnienie wymagań klientów w następujących aspektach:

 • gwarantowana, wysoka jakość wyrobów - zgodnie z wymogami normy;
 • długość odcinków w/g życzenia kupującego;
 • realizacja dostawy do wskazanego miejsca w jak najkrótszym czasie;
 • terminy płatności do indywidualnych ustaleń.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje ze strony klientów dotyczące rzeczowej, obustronnej współpracy.

Odbiorca jest dla nas najważniejszy

   W sprawach handlowych prosimy kontaktować się z biurem w Chorzelach lub przedstawicielami handlowymi.

 © NETCOM S.C. 2005      CMS